O firmě

Firma LIGMET a.s. se již přes 20 let zabývá zpracováním kovového odpadu dle nejpřísnějších norem České Republiky a Evropské unie. Kovový odpad společnost vykupuje od stálých dodavatelů, malých i velkých firem, živnostníků, obcí i občanů.

V rámci ekologického zpracování odpadů LIGMET a.s. poskytuje bezplatnou ekologickou likvidaci autovraků podle kritérií zákonu o odpadech (č.185/2001 Sb.) i s odtahem autovraku do sběrného místa.

Dne 9.2.2016 jsme zprovoznili mobilní zařízení ke sběru a výkupu ostatních odpadů pro Jihočeský kraj.

 

VZTAH K ZÁKAZNÍKOVI

 Jsme společnosti, orientující se silně na zákazníka. Cílem všech naších činností je vždy 100% splnění všech vyjádřených i nevyjádřených požadavků zákazníka na kvalitní dodávky materiálu, ochranu životního prostředí a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci spojené především s minimalizací pracovních rizik, působících při výkonu našich činností na zákazníka

 

VZTAH KE SPOLEČNOSTI A PŘÍSTUPU ZAKLÁDAJÍCÍ SE NA FAKTECH

Všechny procesy jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR a ke kterým se naše společnost zavázala. Vedení společnosti se zavazuje plánovat, realizovat a vyhodnocovat veškeré činnosti a procesy na základně sběru a analýzy údajů.

VZTAH K ZAMĚSTNANCŮM

Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu jakosti, environmentu a zajištění BOZP pro prosperitu společnosti, zná svoji odpovědnost a postavení v systému managementu jakosti, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu společnosti. Pracovníci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení nositeli výkonnosti naší společnosti.

VZTAH K DODAVATELŮM

Všichni naši dodavatelé, jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací. Chceme mít jenom spolehlivé a kvalitní dodavatele - budeme je hodnotit, vybírat a úzce s nimi spolupracovat tak, aby splnili naše očekávání. Všichni naši dodavatelé jsou seznámeni a dodržují naší politiku jakosti, enviromentu a BOZP a námi stanovené základy ochrany životního prostředí, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci spojené především s minimalizací pracovních rizik.

VZTAH K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 Environmentální profil společnosti je pravidelně přezkoumáván a zlepšován a z výsledku jsou stanoveny další cíle a cílové hodnoty. Hlavním cílem je minimalizace následků eventuálních havárií zajištěním účinné prevence a rychlé a správné reakce jak přímo v naší společnosti, tak ve společnostech našich významných dodavatelů. Chceme snižovat produkci odpadů a zvyšovat jejich materiálové či energetické využití. Dále bychom chtěli snižovat energetickou a surovinovou náročnost svých činností.

VZTAH K BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

 Identifikovaná rizika, která se ve společnosti vyskytují při zajišťování všech našich činností neustále sledujeme a hodnotíme jejich závažnost. Opatření k odstranění či eliminaci těchto rizik pravidelně přezkoumáváme.

Zavazujeme se k zajišťování námi prováděných činností v souladu s legislativními požadavky a s výskytem co nejmenších a nejméně závažných rizik, která při těchto činnostech mohou vznikat a ohrožovat tak nejen naše pracovníky, ale i ostatní účastníky našich činností, včetně veřejnosti.

Zavazujeme se pro zajištění bezpečného provádění činností prostřednictvím naší společnosti vyžadováním dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví také od našich dodavatelů, včetně používání osobních ochranných pracovních prostředků, ochranných zařízení, revidovaných a kontrolovaných technických zařízení

Zavazujeme se k předcházení vzniku pracovních úrazů, nehod, nežádoucích událostí či havarijních situací neustálým vyhledáváním možností jejich vzniku:

Zajištěním vhodných pracovních podmínek na pracovištích společnosti, vybavením našich pracovníků potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky, používáním technického zařízení pouze v bezvadném technickém stavu, tzn. že veškerá provozovaná technická zařízení budou pravidelně kontrolována a revidována.

NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ

Změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení jakosti produkce společnosti, ochraně životního prostředí a zajištění BOZP. Zlepšování jakosti, environmentu a BOZP chápeme jako proces stálý a systematický.

 

Likvidace autovraků

Nevíte co se starým vozem?

  • likvidace zdarma
  • likvidace ihned na místě
  • při likvidaci dodržujeme veškeré ekologické normy

© 2012-2023 | | webdesign eLoading.cz